Danecka Daria, Radecki Wojciech, Prawo karne środowiska w Niemczech, w Austrii i w Polsce

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/7-8/189-236
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawo karne środowiska w Niemczech, w Austrii i w Polsce

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest prawnoporównawcze przedstawienie zasadniczych cech teoretycznie wyodrębnianego wycinka części szczególnej prawa karnego, jakim jest prawo karne środowiska. Koncepcja prawa karnego środowiska została wprowadzona do literatury przez autorów zachodnioniemieckich, którzy tym pojęciem zaczęli posługiwać się już we wczesnych latach 70. XX w., a która dojrzałą postać teoretyczną uzyskała wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 18 marca 1980 r. o zmianie niemieckiego kodeksu karnego z 1871 r., mocą której wprowadzono do części szczególnej kodeksu odrębny rozdział „Przestępstwa przeciwko środowisku”. Koncepcja ta została przyjęta w doktrynie austriackiej na bazie zamieszczonego w części szczególnej kodeksu karnego z 1974 r. rozdziału „Przestępstwa powszechnie niebezpieczne i przestępstwa przeciwko środowisku” oraz jest proponowana w doktrynie polskiej na tle wyodrębnionego w części szczególnej kodeksu karnego z 1997 r. rozdziału „Przestępstwa przeciwko środowisku”. Nie znaczy to, aby wcześniej nie było przepisów karnych chroniących środowisko. Przedmiotem rozważań jest ewolucja przepisów karnych o ochronie środowiska od ich zalążków, przez trzy odnośne kodeksy, ich zmiany reagujące na regulacje unijne dotyczące ochrony środowiska poprzez prawo karne, aż do obowiązujących przepisów. Na ich tle zostały przedstawione podstawowe cechy charakterystyczne ujęcia przestępstw przeciwko środowisku w trzech systemach prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX