Prawo do obrony jako gwarancja rzetelnego procesu karnego - OpenLEX

Tomaszewski Tomasz, Prawo do obrony jako gwarancja rzetelnego procesu karnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/6/117-139
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do obrony jako gwarancja rzetelnego procesu karnego

Streszczenie

Artykuł jest podzielony na cztery części, ostatnia piąta zawiera zakończenie. Pierwsza ma charakter wprowadzający. Ponadto zostało w niej wstępnie wyjaśnione pojęcie „rzetelnego procesu karnego”. W drugiej części przedstawiono prawo do obrony, jako naczelną zasadę procesu karnego. W dalszej części Autor przechodzi do wskazania regulacji prawa unijnego, wpływających na prawo do obrony i tym samym gwarantujących rzetelność procesu karnego. Następnie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania karnego przedstawiono jego unormowania dotyczące prawa do obrony. Trzecia część porusza problem harmonizacji ustawodawstwa krajowego ze wspólnotowym. Ostatni czwarty podrozdział jest w całości poświęcony problematyce rzetelnego procesu karnego z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego. Artykuł wieńczą wnioski własne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX