Goździewicz-Biechońska Justyna, Prawny system ochrony zieleni i zadrzewień w świetle teorii usług ekosystemów i koncepcji zielonej infrastruktury

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/6/99-114
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawny system ochrony zieleni i zadrzewień w świetle teorii usług ekosystemów i koncepcji zielonej infrastruktury

1. Polski system prawnej ochrony zieleni i zadrzewień wykazuje od kilku lat symptomy niewydolności , zauważane też w wypowiedziach doktryny . Próby poddawania go reformom (w tym radykalnym) za pomocą nowelizacji ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (dalej: u.o.p.) prowadziły wręcz do skutków odwrotnych – pogłębiania się dysfunkcjonalności. Kwestia wyznaczenia podstaw skonstruowania skutecznego systemu regulacji prawnej odpowiadającej potrzebom ochronnym drzew i zieleni stanowi zatem problem bardzo aktualny i o dużym znaczeniu praktycznym. Dotychczasowa aktywność, przybierająca formę wprowadzanych ad hoc zmian prawnych, nie spełnia wymogów takiego racjonalnego działania systemowego. Brakuje też pogłębionej refleksji teoretycznej, która pozwoliłaby na budowanie systemu instrumentów implementacyjnych.

Celowe wydaje się zatem podjęcie badań prawniczych opartych na podejściu interdyscyplinarnym i przyjrzenie się polskiemu modelowi ochrony zieleni i zadrzewień przez pryzmat...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX