Janiszewska Beata, Prawnokarny obowiązek naprawienia szkody a obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

Artykuły
Opublikowano: PS 2009/10/65-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawnokarny obowiązek naprawienia szkody a obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

1.

Zagadnienie relacji między cywilnoprawnymi środkami naprawienia szkody oraz tzw. majątkowymi środkami karnymi budzi liczne wątpliwości, zgłaszane w judykaturze i odzwierciedlane w wypowiedziach nauki prawa . Problem współistnienia systemów kompensacji szkody, występujący we wszystkich sytuacjach objętych działaniem art. 46-49 k.k., staje się szczególnie skomplikowany w razie konieczności uwzględnienia w ocenie nie tylko stosunku sprawca - poszkodowany, lecz również pozycji kolejnego podmiotu: zakładu ubezpieczeń obowiązanego do naprawienia szkody w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Najbardziej doniosły przypadek takiej odpowiedzialności wynika z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów . Ponieważ istotą obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego jest zagwarantowanie przez zakład ubezpieczeń spełnienia na rzecz poszkodowanego tych świadczeń, które będą pozostawały w sferze cywilnej odpowiedzialności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX