Tarapata Szymon, Zontek Witold, Prawnokarne skutki wyroku TK z 22.10.2020 r., K 1/20 (zagadnienia wybrane)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/8/211-225
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawnokarne skutki wyroku TK z 22.10.2020 r., K 1/20 (zagadnienia wybrane)

Wydarzenia, które rozegrały się w Polsce pod koniec 2020 r., stanowią doskonały pretekst ku temu, by dokonać ponownej analizy granic odpowiedzialności karnej za przestępstwa z art. 152 k.k. Asumpt do tych rozważań dał przede wszystkim wyrok TK z 22.10.2020 r. (K 1/20), który dotyczył ustawowych przesłanek dopuszczalności przerywania ciąży. Ważność/skuteczność tego orzeczenia musi budzić uzasadnione wątpliwości . Kwestię tę jednak pominiemy na potrzeby niniejszego opracowania. Artykuł oparliśmy na (być może kontrfaktycznym) założeniu, że wyrok K 1/20 jest ważny i – od momentu jego publikacji w Dzienniku Ustaw – wywołuje skutki prawne. Głównym celem tekstu jest ustalenie, jakie konsekwencje dla granic karalności za przestępstwa z art. 152 k.k. wywarło wejście w życie tego orzeczenia .

Warunki dopuszczalności aborcji zostały określone w art. 4a ustawy z 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (dalej: u.p.r.) . W myśl art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX