Perkowska Magdalena, Prawne i kryminologiczne aspekty abolicji dla cudzoziemców

Artykuły
Opublikowano: PiP 2015/4/33-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne i kryminologiczne aspekty abolicji dla cudzoziemców

1. Uwagi wprowadzające. W nauce prawa karnego abolicja oznacza uchylenie karalności pewnych czynów, polegające na zakazie wszczęcia postępowania karnego lub nakazie jego umorzenia . Uzasadnienia istnienia instytucji abolicji i amnestii należy poszukiwać w sferze polityczno-kryminalnej, w dążeniu do korygowania przez łagodzenie zbyt surowej polityki karnej sądów, a także w zmniejszaniu przeludnienia więzień . Przepisy abolicyjne mogą zatem pełnić rolę pozytywną, łagodząc również skutki nadmiernej represyjności prawa . Takie przepisy nie powinny być jednak często uchwalane, a ich stosowanie powinno być wyważone .

Abolicja dla cudzoziemców, ustanowiona przepisami ustawy z 28.07.2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (dalej: ustawa abolicyjna) ma charakter prawnokarny oraz administracyjny. Jej podstawowym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX