Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/2/35-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków w sferze wywłaszczenia zabytków

Słowa kluczowe: prawo własności, ochrona zabytków, dziedzictwo kulturowe, wywłaszczenie, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

1.Wprowadzenie

Szeroki i zróżnicowany charakter zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków determinuje szeroki i zróżnicowany katalog form ich realizacji obejmujący: działania planistyczne (m.in. sporządzanie planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami); ewidencyjne (prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków); klasyczne akty władcze (wydawanie decyzji i postanowień); nadzór i kontrolę (nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych; kontrola w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami), działania informacyjne (upowszechnianie wiedzy o zabytkach) i koordynacyjne (współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków) .

Główny ciężar zadań konserwatora związany...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?