Kopacz Marta, Pozycja procesowa rektora uczelni publicznej w indywidualnych sprawach studenckich

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2011/1/28-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pozycja procesowa rektora uczelni publicznej w indywidualnych sprawach studenckich

Zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym , rektor jest - obok kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych - organem jednoosobowym uczelni. Stosownie zaś do art. 66 ust. 1 i 2 p.s.w., rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Rektor uczelni podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, w tym w indywidualnych sprawach studenckich, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza. Podkreślić w tym miejscu należy, że pozycję procesową rektora w indywidualnych sprawach studenckich wyznaczają nie tylko przepisy p.s.w., ale także przepisy k.p.a. , które na mocy art. 207 ust. 1p.s.w. mają odpowiednie zastosowanie do decyzji podjętych przez organy uczelni w tych sprawach. Nie wszystkie jednak działania rektora w omawianych sprawach podlegają reżimom k.p.a., nawet w zakresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX