Dolnicki Bogdan, Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy

Artykuły
Opublikowano: ST 2007/1-2/50-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy

Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta wprowadziła na poziomie gminy dotychczas nieznaną polskiemu prawu samorządowemu zasadę wybierania wójta (burmistrza i prezydenta miasta) w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich. Zasady wyboru organów samorządu powiatowego i wojewódzkiego pozostały bez zmian.

Jeszcze dalej idące zmiany dokonane zostały art. 43 cyt. ustawy. Art. 11a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) otrzymał nowe brzmienie:

"Art. 11a. 1. Organami gminy są:

1)

rada gminy,

2)

wójt (burmistrz, prezydent miasta)".

Zarząd gminy utracił przymiot organu wykonawczego gminy. Obecnie jest nim wójt. Jego kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy (burmistrz jest organem gminy w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców organem gminy jest prezydent miasta).

A zatem, w gminie występuje jedynie monokratyczny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy