Sawarzyński Juliusz, Pozycja notariusza wykonującego obowiązek ustanowiony w art. 626(4) k.p.c.

Artykuły
Opublikowano: PPC 2019/1/34-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pozycja notariusza wykonującego obowiązek ustanowiony w art. 626(4) k.p.c.

Słowa kluczowe: wniosek wieczystoksięgowy, postępowanie wieczystoksięgowe, czynność notarialna

1.Relacja przepisu art. 6264 k.p.c. do przepisów art. 92 § 4 i 41 pr. not.

Na podstawie ustawy z 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw art. 6264 Kodeksu postępowania cywilnego otrzymał nowe brzmienie. Wcześniej na podstawie tego artykułu przekazanie przez notariusza wypisu aktu notarialnego zawierającego wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, na podstawie odrębnych przepisów, uważało się za złożenie wniosku przez uprawnionego . Artykuł 6264k.p.c. był już kilkakrotnie nowelizowany i aktualnie stanowi, że notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego składają wnioski o wpis w księgach wieczystych wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z tym że naczelnik urzędu skarbowego składa wnioski z ograniczeniem do działu III i IV księgi wieczystej. Wnioski składane przez wymienione podmioty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ustawodawca wprowadził rozróżnienie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX