Nowość Kozubek Dawid, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin obwarzankowych na tle pozostałych gmin wiejskich w województwie wielkopolskim

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/5/63-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin obwarzankowych na tle pozostałych gmin wiejskich w województwie wielkopolskim

Głównym celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin obwarzankowych na tle pozostałych gmin wiejskich w województwie wielkopolskim. Zakres przestrzenny pracy dotyczył gmin województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 11 gmin o charakterze obwarzankowym, którymi są: Chodzież, Czarnków, Gniezno, Koło, Kościan, Obrzycko, Ostrów Wielkopolski, Słupca, Turek, Wągrowiec i Złotów. Natomiast zakres czasowy obejmował lata 2011 i 2021. Postępowanie badawcze służące realizacji głównego celu pracy składa się z trzech etapów. W pierwszym dokonano przeglądu literatury na temat gmin obwarzankowych w Polsce. W ramach drugiego etapu określono poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin obwarzankowych na tle pozostałych gmin wiejskich w województwie wielkopolskim, na podstawie wskaźnika syntetycznego Perkala (Ws). Do jego obliczenia zastosowano wybrane wskaźniki cząstkowe odnoszące się do pięciu kategorii: 1) ludności, 2) gospodarki, 3) infrastruktury społecznej, 4) infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz 5) kapitału ludzkiego i społecznego. Natomiast w ostatnim etapie sformułowano wnioski, z których wynika, że gminy obwarzankowe na tle pozostałych gmin wiejskich w województwie wielkopolskim charakteryzuje w większości przeciętny i niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX