Pahl Bogumił, Potwierdzanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) umów dzierżawy wywołujących skutki w sferze rolniczych ubezpieczeń społecznych

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/1-2/125-138
Autor:
Rodzaj: artykuł

Potwierdzanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) umów dzierżawy wywołujących skutki w sferze rolniczych ubezpieczeń społecznych

Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie, że wprowadzone 31.07.2020 r. przepisy nakładające na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obowiązek potwierdzania umów dzierżaw zawieranych przez rolników są niedoprecyzowane. Ich stosowanie w praktyce nastręcza wiele trudności. Ustawodawca wprowadza nowe regulacje bez dogłębnego przeanalizowania skutków, które one wywołają. Ewidentnie brakuje jednoznacznego określenia charakteru prawnego czynności potwierdzenia umowy dzierżawy. Niedookreślona jest również forma potwierdzenia. Przepisy nie regulują zasad ewidencjonowania czynności urzędowych podejmowanych przez organ wykonawczy gminy. Na tle ich stosowania powstają uzasadnione wątpliwości w zakresie granic weryfikacji poszczególnych umów dzierżawy. Pewne problemy można również dostrzec w kontekście ustalania właściwości miejscowej organu administracji publicznej, w szczególności gdy użytki rolne położone są na terenie więcej niż jednej gminy. Inną jeszcze kwestią dyskusyjną są konsekwencje prawne potwierdzenia umów dzierżawy na gruncie przepisów regulujących opłatę skarbową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX