Giętkowski Radosław, Postępowania odwoławcze w przypadku ukarania upomnieniem rektorskim

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/5/104-117
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowania odwoławcze w przypadku ukarania upomnieniem rektorskim

1. Wprowadzenie. Odpowiedzialności dyscyplinarnej w systemie szkolnictwa wyższego podlegają nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci. Odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli akademickich reguluje rozdział 1 działu VII ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: p.s.w.n.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.09.2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (dalej: r.n.a.). Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów unormowana jest zaś w rozdziale 2 działu VII p.s.w.n. oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28.09.2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (dalej: r.s.). Z mocy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX