Postanowienie tymczasowe Trybunału Konstytucyjnego - OpenLEX

Łyszkowski Michał, Płowiec Witold, Postanowienie tymczasowe Trybunału Konstytucyjnego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/8/36-53
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Postanowienie tymczasowe Trybunału Konstytucyjnego

1. Postanowienie tymczasowe zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego wraz ze skargą konstytucyjną jako instrument pozwalający zawiesić lub wstrzymać wykonanie określonego rozstrzygnięcia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli jego wykonanie mogłoby spowodować negatywne konsekwencje dla skarżącego lub gdy przemawia za tym ważny interes – czy to skarżącego, czy to publiczny.

Dla podmiotu, który wnosi skargę konstytucyjną, istotne jest to, że skorzystanie z tego środka ochrony konstytucyjnych wolności i praw może doprowadzić do wzruszenia wydanego wobec niego ostatecznego rozstrzygnięcia na podstawie art. 190 ust. 4Konstytucji. Skarżący po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia o niekonstytucyjności zaskarżonej regulacji uzyskuje bowiem prawo domagania się uchylenia lub zmiany niekorzystnego dla niego prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji lub innego rozstrzygnięcia, które dało asumpt do wystąpienia ze skargą konstytucyjną. Samo wzruszenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX