Duśko Łukasz, Posłużenie się informacjami konfidencjonalnymi w toku procesu cywilnego przez bank – stronę postępowania. Rozważania na tle przestępstwa sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/10-11/177-193
Autor:
Rodzaj: artykuł

Posłużenie się informacjami konfidencjonalnymi w toku procesu cywilnego przez bank – stronę postępowania. Rozważania na tle przestępstwa sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy ujawnienie w toku procesu cywilnego przez osoby reprezentujące bank – stronę postępowania, informacji objętych tajemnicą bankową realizuje znamiona przestępstwa sprzeniewierzenie się tajemnicy bankowej, opisanego w art. 171 ust. 5 ustawy Prawo bankowe. Ambicją Autora jest zatem rozstrzygnięcie wątpliwości wykładniczych związanych z podstawami, zakresem oraz przesłankami prawnie dopuszczalnego ujawnienia bądź też wykorzystania informacji chronionych tajemnicą bankową w toku postępowania cywilnego, w którym bank jest powodem lub pozwanym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX