Berek Michał, Poręczenie za dłużników solidarnych - uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 2010 r., sygn. IV CSK 220/10

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/5/83-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Poręczenie za dłużników solidarnych - uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 2010 r., sygn. IV CSK 220/10

I.
Wprowadzenie

Na tle przywołanego w tytule wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 2010 r. bliższej uwadze chciałbym poddać niezwykle interesujące zagadnienie odpowiedzialności poręczyciela za dłużników solidarnych, z których jeden w późniejszym czasie zawarł z wierzycielem umowę o zwolnienie z długu (art. 508 k.c.). Bezpośrednią inspirację stanowi lektura glosy do wspomnianego orzeczenia autorstwa J. Jastrzębskiego . Z glosy tej wynika krytyka stanowiska przyjętego przez Sąd Najwyższy opowiadającego się w tej sytuacji za utrzymaniem pełnej odpowiedzialności poręczyciela wobec dłużnika solidarnego, który nie korzysta z następstw zawarcia umowy o zwolnienia z długu. W mojej ocenie uwagi zamieszczone w powyższej glosie - jakkolwiek same w sobie bardzo interesujące - wymagają pewnego uzupełnienia. Inaczej niż sam glosator, jestem też zdania, że ocena tego zagadnienia przedstawiona w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego może zasługiwać na aprobatę.

II.Ogólna charakterystyka problemu

W wyroku z 7 października 2010 r. Sąd Najwyższy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX