Artykuły
Opublikowano: PS 2009/1/59-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ponowne ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

1.Uwagi wstępne

Przedmiotem opracowania jest zagadnienie ponownego ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (instytucja wznowienia postępowania) w kontekście rozważań na temat dopuszczalności powtórnego rozstrzygania przez organ rentowy i właściwy sąd w tej samej sprawie z zakresu ubezpieczenia społecznego . Do przeprowadzenia analizy tej kwestii skłaniają w równym stopniu obowiązujące przepisy , regulujące w sposób szczególny (samodzielnie i odrębnie od konstrukcji postępowania administracyjnego i cywilnego) tryb ponownej oceny prawa do świadczenia, oraz orzecznictwo sądowe, potwierdzające odrębny charakter unormowań omawianej dziedziny.

Ze wstępnych badań wynika wniosek o istnieniu istotnych rozbieżności w konstrukcji prawnej i stosowaniu przepisów o ponownym ustalaniu uprawnień ubezpieczeniowych w porównaniu do zastanych poglądów o podważaniu prawomocnych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych. Odmienności te dotyczą przede wszystkim rozumienia pojęcia „wzruszalności”...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?