Sierpowska Iwona, Pomocniczy wymiar opieki całodobowej a kierowanie do domów pomocy społecznej i ustalanie opłat za pobyt w placówkach

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/2/77-93
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pomocniczy wymiar opieki całodobowej a kierowanie do domów pomocy społecznej i ustalanie opłat za pobyt w placówkach

1. Wprowadzenie. Rolą domów pomocy społecznej (DPS) jest zapewnienie opieki całodobowej osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogę samodzielnie funkcjonować w środowisku. Domy zajmują się głównie realizacją usług bytowych i opiekuńczych – świadczenia te należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się form pomocy. Rosnący popyt na usługi tych placówek spowodowany jest zmianami demograficznymi, osłabieniem więzi międzypokoleniowych i zmniejszeniem potencjału opiekuńczego rodziny. Przekłada się to na sukcesywne zwiększanie liczby jednostek całodobowej opieki oraz dopuszczanie podmiotów prywatnych do realizacji zadań publicznych w tej sferze. Wzrost zainteresowania tym obszarem pomocy społecznej znajduje odzwierciedlenie w systemie prawa, w którym rośnie liczba przepisów normujących status DPS. Dotyczy to również zasad kierowania do placówek i pokrywania wydatków za usługi świadczone przez domy. Analizie tych unormowań poświęcone jest niniejsze opracowanie....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX