Pomoc publiczna w ordynacji podatkowej - OpenLEX

Etel Leonard, Pomoc publiczna w ordynacji podatkowej

Artykuły
Opublikowano: FK 2008/11/23-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pomoc publiczna w ordynacji podatkowej

1.Uwagi ogólne

Zasadnicze znaczenie w tytułowej problematyce ma art. 67b ordynacji podatkowej . Wynika z niego, że organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a, jeżeli nie stanowią one pomocy publicznej, stanowią pomoc de minimislub też jeden z rodzajów pomocy publicznej wymienionych enumeratywnie w pkt. 3 tego przepisu. Przepis ten zobowiązuje zarówno organy podatkowe, jak i podatników do uwzględniania zasad udzielania pomocy publicznej w postępowaniach dotyczących ulg uznaniowych (tj. odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty oraz umorzenia zaległości podatkowych). Przepisy regulujące dopuszczalność udzielania pomocy publicznej, w tym w formie ulg w spłacie podatków, są regulowane zarówno w prawie wspólnotowym, jak i w polskich aktach. Nie są to jednak regulacje łatwe w praktycznym stosowaniu. Celem tej publikacji jest przybliżenie typowych problemów związanych z udzielaniem ulg w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX