Pojęcie środka odurzającego w prawie karnym - OpenLEX

Łucarz Katarzyna, Muszyńska Anna, Pojęcie środka odurzającego w prawie karnym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/6/91-102
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie środka odurzającego w prawie karnym

Wypracowanie prawidłowej interpretacji pojęcia "środek odurzający", które w przepisach kodeksu karnego występuje w różnych kontekstach , zdaje się nabierać szczególnego znaczenia, a to za sprawą wielokrotnie podejmowanych w ostatnim czasie prób rozpoznania jego treści. Jest rzeczą zrozumiałą, iż troska o konkretyzację znaczenia tego terminu - w sytuacji braku jego objaśnienia w drodze wykładni autentycznej dokonanej w ramach tzw. słowniczka wyrażeń ustawowych - została pozostawiona teorii prawa karnego oraz judykaturze, która odnośnie do charakterystyki analizowanego pojęcia zaprezentowała krańcowo odmienne stanowiska. Osią sporów i przyczyną niejednolitej wykładni była kwestia, czy prawnokarna formuła "środka odurzającego" obejmuje wszelkiego rodzaju substancje chemiczne, pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, oddziałujące negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza w kierunku obniżenia sprawności psychomotorycznej kierowcy pojazdu, czy też dotyczy tylko tych wymienionych w a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX