Pojęcie przychodu należnego z działalności gospodarczej w ustawach o podatkach dochodowych - OpenLEX

Radzikowski Krzysztof, Pojęcie przychodu należnego z działalności gospodarczej w ustawach o podatkach dochodowych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2009/11/81-91
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie przychodu należnego z działalności gospodarczej w ustawach o podatkach dochodowych

Dochód jest jedną z czterech kategorii prawno-finansowych stanowiących de lege lata przedmiot opodatkowania. Pojęciem pierwotnym, z którym co do zasady wiąże się powstanie obowiązku podatkowego (ale jeszcze nie zobowiązania podatkowego), jest przychód podatkowy. Niniejszy artykuł jest poświęcony zagadnieniu definiowania przychodu należnego z działalności gospodarczej w obu ustawach o podatkach dochodowych oraz wpływu na tę kategorię ewentualnej wadliwości czynności cywilnoprawnej leżącej u podstaw transakcji, z której przychód ten wynika.

1.Konstrukcja przychodów podlegających opodatkowaniu w ustawach o podatkach dochodowych

Zgodnie z art. 9 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów, do których nie stosuje się przedmiotowej ustawy, zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy, oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku. Dochodem jest - jeżeli art. 24 i 25ustawy nie stanowią inaczej - nadwyżka sumy przychodów nad kosztami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX