Haberko Joanna, Pojęcie osoby bliskiej w prawie cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/3/65-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie osoby bliskiej w prawie cywilnym

Przepisy prawa cywilnego wielokrotnie posługują się pojęciem osoby bliskiej, osoby najbliższej czy najbliższego członka rodziny . Jednakże ani Kodeks cywilny , ani Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiują wskazanych pojęć . W zakresie ochrony dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego czyni to ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , natomiast w zakresie spółdzielczych stosunków mieszkaniowych ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych . Obie ustawy zawierają definicje legalne osoby bliskiej. Należy zatem zastanowić się, kogo dotyczą uprawnienia przyznane przez ustawodawcę osobie bliskiej, osobie najbliższej czy najbliższemu członkowi rodziny oraz czy możliwe jest posługiwanie się na gruncie prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego definicjami zamieszczonymi w innych niż kodeksy aktach prawnych.

Ustawodawca w Kodeksie cywilnym posługuje się wskazanymi określeniami (ewentualnie pewnymi modyfikacjami) w następujących przypadkach:

1)

w art. 446 § 2-4k.c., gdzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX