Chmielewski Jan, Pojęcie lasu w ustawie o lasach - próba konceptualizacji

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/3/38-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie lasu w ustawie o lasach - próba konceptualizacji

Słowa kluczowe: lasy, ustawa o lasach, sądy administracyjne, prawo leśne

1.Uwagi wprowadzające

Uznając lasy za kluczowe dobra, ustawodawca poświęcił zasobom leśnym oraz zasadom gospodarki leśnej odrębny akt normatywny – ustawę o lasach . Ustawa ta, wraz z innymi aktami i regulacjami , składa się na przepisy prawa leśnego, których centralną kategorię prawną stanowi las. Innymi słowy, las „jest nie tylko przedmiotem regulacji, ale jest także pewną wartością normatywną, wokół której koncentrują się przepisy prawa leśnego. Las sam w sobie stanowi wartość podlegającą ochronie prawnej, a ochrona ta jest istotą prawa leśnego” .

Z powyższego wynika, że podstawowym pojęciem, wokół którego ogniskują się regulacje leśne, jest pojęcie lasu. Ogólną tezą niniejszego opracowania jest twierdzenie, zgodnie z którym sposób redakcji przepisów normujących definicję lasu generuje daleko idące wątpliwości co do rzeczywistej treści tego pojęcia. Wynika to z faktu, że art. 3ustawy o lasach wprowadza szereg zróżnicowanych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX