Artykuły
Opublikowano: PS 2010/5/64-82
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie gospodarstwa domowego w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Uwagi wstępne

Przepisy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników łączą co do zasady status ubezpieczonego oraz prawo do określonych świadczeń z udziałem danej osoby w działalności rolniczej wykonywanej w ramach gospodarstwa rolnego. Zazwyczaj jednak aktywność zawodowa tych osób, polegająca na prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, wiąże się z ich sferą egzystencjalną w stopniu wyższym, niż w przypadku innych grup zawodowych. Niejednokrotnie osoby te zamieszkują na terenie lub w pobliżu gospodarstwa rolnego, dzielą czas na czynności produkcyjne oraz zaspokajanie własnych potrzeb bytowych, korzystają z tych samych przedmiotów zarówno przy produkcji rolnej, jak też przy załatwianiu określonych spraw domowych. Dostrzec to można zwłaszcza w tzw. rodzinnych gospodarstwach rolnych, w których ścisłe związki między gospodarstwem domowym danej rodziny oraz prowadzonym przez nią gospodarstwem rolnym zachodzą na wielu płaszczyznach .

Przenikanie się działalności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?