Pojęcie działki rekreacyjnej i zasady jej oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków - OpenLEX

Felcenloben Dariusz, Pojęcie działki rekreacyjnej i zasady jej oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/1-2/71-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie działki rekreacyjnej i zasady jej oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków

W artykule podjęta została próba doprecyzowania określeń „działka letniskowa” i „budynek letniskowy” na potrzeby ich oznaczania w katastrze nieruchomości. Z uwagi na brak definicji legalnych tych pojęć w aktach normatywnych rangi ustawowej, ich znaczenie pojęciowe ustalono z uwzględnieniem poglądów orzecznictwa sądów administracyjnych. Poczynione ustalenia pozwoliły na sformułowanie tezy, że pod pojęciem działki letniskowej należy rozumieć zabudowaną domkiem rekreacji indywidualnej działkę gruntu położoną na terenach, na których stosownie do ustaleń planu miejscowego lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczalne jest sytuowanie tego rodzaju budynków i urządzeń, których wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych obiektów. W zakończeniu sformułowano wnioski o charakterze de lege ferenda dookreślające te pojęcia, które mogą być pomocne przy identyfikowaniu tego rodzaju obiektów i ich rejestrowaniu w ewidencji gruntów i budynków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX