Mendrek Aneta, Pojęcie dokumentu urzędowego – zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/3/27-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie dokumentu urzędowego – zagadnienia wybrane

Słowa kluczowe: dokument urzędowy, dokument prywatny, wydruk weryfikacyjny, transkrypcja protokołu elektronicznego, transkrypcja uzasadnienia

1.Uwagi wstępne

Problematyka dowodu z dokumentu była i jest przedmiotem zainteresowania doktryny i orzecznictwa. W nauce wskazuje się, że mimo braku hierarchizacji środków dowodowych, w praktyce dowód ten, z uwagi na swoje właściwości, odgrywa istotną rolę .

W dotychczasowym dorobku doktryny wielokrotnie podkreślano negatywne konsekwencje braku definicji dokumentu. Jako istotne cechy dokumentu wskazywano m.in.: uzewnętrznienie myśli za pomocą zrozumiałych znaków (alfabet, cyfry, inne znaki umowne, wykonane ręcznie lub z użyciem aparatury); utrwalenie tego zapisu w sposób umożliwiający jego wielokrotne wykorzystanie . Witold Broniewicz wskazywał, że dokumentem jest przedmiot pokryty pismem w celu utrwalenia myśli . Dokumenty, które zawierają przejaw myśli ludzkiej, określane są w doktrynie mianem dokumentów deklaratywnych. Wśród dokumentów deklaratywnych wyróżnia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX