Pojęcie czynu karalnego w postępowaniu w sprawach nieletnich - OpenLEX

Fic Rafał, Pojęcie czynu karalnego w postępowaniu w sprawach nieletnich

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/4/96-108
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie czynu karalnego w postępowaniu w sprawach nieletnich

Streszczenie

Artykuł niniejszy zawiera analizę pojęcia czynu karalnego, którego wystąpienie jest jedną z dwóch przyczyn uzasadniających wszczęcie postępowania w sprawie nieletniego. Publikacja stanowi kompleksową analizę przedmiotowego pojęcia z uwzględnieniem zgłaszanych w doktrynie postulatów, a także przyjętej praktyki stosowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Autor przedstawia również problemy interpretacyjne występujące wobec konieczności stosowania przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu wykroczeń dla zrekonstruowania zawartości przedmiotowej czynów karalnych.

Na zakończenie autor wysuwa postulaty de lege ferenda mogące pozytywnie wpłynąć przedstawione w artykule problemy interpretacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX