Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/5/47-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podstawy prawne sądowego dochodzenia przez gminę roszczeń z tytułu kosztów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Słowa kluczowe: Konstytucja RP, nieruchomość, gmina, Skarb Państwa, roszczenie

1.Wprowadzenie

Administracja w znaczeniu materialnym (instytucjonalnym) stanowi wyodrębniony zakres działania państwa, jak też zależnych lub niezależnych od państwa organizacji mających osobowość prawną, który nie obejmuje co do zasady zarówno ustawodawstwa, jak i sądownictwa. Jeśli natomiast spojrzeć na administrację z punktu widzenia jej funkcji, okazuje się, że jest ona przede wszystkim procesem podejmowania decyzji realizujących cele polityczne, socjologiczne, psychologiczne czy wreszcie techniczno-organizacyjne . Samorząd terytorialny to z kolei jedna z form samorządu sensu largo, rozumianego jako wydzielenie z zakresu władzy państwa pewnej dziedziny spraw i powierzenie ich do samodzielnego rozwiązywania tej grupie społecznej, której tej sprawy przede wszystkim dotyczą, innymi słowy jest to administracja sprawowana przez odrębne w stosunku do państwa osoby prawne .

Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP wspólnotę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?