Artykuły
Opublikowano: ST 2020/4/64-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podstawy prawne kulturotwórczej roli samorządu terytorialnego. Perspektywa 30 lat doświadczeń

Terytorialny podział kraju należy do struktur długiego trwania i dopiero doświadczenia kilkudziesięciu lat funkcjonowania samorządu terytorialnego pozwalają dostrzec zjawiska i procesy towarzyszące kształtowaniu się tego podziału. Istotnym warunkiem wyodrębniania jednostek samorządu terytorialnego powinny być między innymi więzi społeczne i kulturowe, które kształtują się nie tylko w oparciu o tradycje historyczne, ale również w powiązaniu z rozwojem współczesnej kultury. Zadania w sferze kultury jako zadania własne przewidują wszystkie ustrojowe ustawy samorządowe. Do najistotniejszych zadań samorządu terytorialnego należy ochrona regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego. Doświadczenia 30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w tym zakresie należy ocenić pozytywnie, dostrzegalna jest również wyraźna tendencja rozwoju kulturotwórczej roli samorządu terytorialnego i wzrostu jego wpływu na umacnianie terytorialnych więzi społeczno-kulturowych. Mecenat nad działalnością kulturalną powinny sprawować także organy jednostek samorządu terytorialnego wszystkich stopni. Samorząd terytorialny jest w szczególności organizatorem samorządowych instytucji kultury. Mecenat samorządowy może polegać również na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji kulturalnej lub działań czy inicjatyw kulturalnych. Jego ogólna ocena powinna uwzględniać znaczne zróżnicowanie jego wykonania oraz ograniczone środki, jakimi dysponują poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?