Podstawowe kierunki projektowanych zmian procedury karnej - OpenLEX

Grzegorczyk Tomasz, Podstawowe kierunki projektowanych zmian procedury karnej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/11/14-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podstawowe kierunki projektowanych zmian procedury karnej

Referat przedstawiony na posiedzeniu Komitetu Nauk Prawnych PAN w dniu 14 VI 2012, zob. sprawozdanie na s. 132 i n.

1.

Projekt zmian kodeksu postępowania karnego, opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego i przedłożony rządowi wiosną tego roku, zakłada wiele istotnych i nowych rozwiązań w zakresie procedury karnej, postępowań z nią powiązanych (karnym skarbowym i w sprawach o wykroczenia), wpadkowo także w sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a ponadto w wielu innych ustawach w zakresie, w jakim regulują one kwestie karnoprocesowe podlegające modyfikacji w samym kodeksie.

W związku z tym, że niektóre proponowane rozwiązania miały ścisłe powiązanie z prawem materialnym, zaproponowano także pewną zmianę w kodeksie karnym – wprowadzenie doń nowego art. 59a, zakładającego, iż postępowanie karne w sprawach o występki zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności umarza się na wniosek pokrzywdzonego, jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX