Mazurczak-Jasińska Eliza, Podmioty właściwe w sprawach dotyczących stosunku służbowego sędziego. Wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/11-12/21-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podmioty właściwe w sprawach dotyczących stosunku służbowego sędziego. Wybrane zagadnienia

1. Do powstania stosunku służbowego dochodzi w wyniku aktu nominacji dokonanego przez uprawniony podmiot (służbodawcę). Nie wchodząc głębiej w analizę charakteru samego aktu mianowania i różnych (odmiennych) jego kwalifikacji w doktrynie oraz orzecznictwie sądowym, tj. jako aktu o charakterze wyłącznie administracyjnym albo wyłącznie pracowniczym – należy wskazać, że zasadne jest przyjęcie, iż wyrażenie „mianowanie” nie oznacza jednolitego przedmiotu prawa (instytucji prawnej), ani nawet zespolenia różnych przedmiotów określoną, wspólną dla wszystkich cechą . Obowiązujące prawo nie pozwala bowiem dostrzec ścisłego łącznika między występującymi aktami nominacji ani w przepisach określających charakter organu właściwego do dokonania mianowania, ani w treści aktu nominacji oraz stosunku prawnego powstałego w wyniku jego wydania, ani też w trybie dochodzenia roszczeń wynikłych w następstwie podjęcia aktu nominacyjnego . Należy więc podzielić zapatrywanie, że rozważania dotyczące...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX