Podatek od spadków i darowizn w świetle małżeńskich ustrojów majątkowych - OpenLEX

Goettel Aleksy, Podatek od spadków i darowizn w świetle małżeńskich ustrojów majątkowych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/8/49-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatek od spadków i darowizn w świetle małżeńskich ustrojów majątkowych

1. Ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.), nakładająca na osoby fizyczne obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego nabycia własności rzeczy lub innych praw majątkowych, nie odnosi się wprost do podatników uczestniczących w stosunkach prawnych łączących wiele podmiotów. Z uwagi na dość skomplikowane relacje majątkowe szczególnie interesująca jest sytuacja małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) . Z jednej strony każdy z małżonków posiada pewien zespół aktywów, których jest wyłącznym podmiotem (majątek osobisty). Z drugiej zaś – obojgu małżonkom przysługuje współuprawnienie do określonych przedmiotów stanowiących ich majątek wspólny (art. 31 § 1 k.r.o.), i to w taki sposób, że żaden z małżonków nie ma wyłącznego uprawnienia ani do całości tego majątku, ani do jego części. Jest to przykład wspólności łącznej . Na gruncie analizowanych regulacji podatkowych powstaje pytanie, czy łączący małżonków ustrój wspólności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX