Grześków Mateusz, Podatek dochodowy od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki jako forma ukrytej wypłaty na rzecz Skarbu Państwa

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/7/45-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podatek dochodowy od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki jako forma ukrytej wypłaty na rzecz Skarbu Państwa

Skarb Państwa występuje w spółkach z udziałem Skarbu Państwa w podwójnej roli, tj. jako podmiot prawa prywatnego oraz prawa publicznego. Skarb Państwa swoje uprawnienia może wykonywać także w drodze stosowania instrumentów prawa publicznego. Czyni to z niego wyjątkowo uprzywilejowanego akcjonariusza w tych spółkach. Normy prawa handlowego nakazują chronić majątek spółki, interes jej oraz jej mniejszości. W artykule postawiono tezę, że należny podatek dochodowy od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki przez podwyższenie wartości nominalnych akcji przyjmuje formę ukrytej wypłaty na rzecz Skarbu Państwa, choć uchwała o tym podwyższeniu jest działaniem z formalnego punktu widzenia całkowicie legalnym. Wiąże się to z powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Artykuł 355 § 3 Kodeksu spółek handlowych odnoszący się do problematyki ukrytych wypłat na rzecz podmiotów prywatnych nie znajduje jednak w tym przypadku zastosowania. Niemniej wspomniana uchwała spełnia przesłanki dopuszczalności powództwa o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwały, gdyż prowadzi ona do naruszenia dobrych obyczajów (w tym art. 20 Kodeksu spółek handlowych), godzi w interes spółki, uszczuplając jej majątek oraz naruszając jej dobre imię oraz została podjęta w celu pokrzywdzenia mniejszościowych akcjonariuszy, faworyzując przy tym akcjonariusza większościowego, tj. Skarb Państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX