Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna - OpenLEX

Dzierżanowski Włodzimierz, Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna

Artykuły
Opublikowano: FK 2007/12/42-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) nie zostało zdefiniowane w aktach prawa europejskiego, stając się jednak w niektórych krajach członkowskich elementem prawa krajowego. W polskim systemie prawnym ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym definiuje je jako "opartą na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpracę podmiotu publicznego i partnera prywatnego służącą realizacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się na zasadach określonych w ustawie". Zasady te są następujące:

-

celem współpracy jest realizacja zadania publicznego,

-

współpraca dotyczy podmiotów, z których co najmniej jeden jest podmiotem publicznym, oraz co najmniej jeden jest podmiotem prywatnym, i opiera się na umowie o PPP,

-

partner prywatny jest wyłaniany z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania,

-

świadczenie spełniane przez partnera prywatnego ma charakter odpłatny, przy czym wynagrodzenie nie musi być wypłacane w pieniądzu,

-

nakłady na realizację przedsięwzięcia są przynajmniej w części ponoszone...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX