Parodia znaku towarowego o cechach utworu - OpenLEX

Gabler Dorota, Parodia znaku towarowego o cechach utworu

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2021/1/82-96
Autor:
Rodzaj: artykuł

Parodia znaku towarowego o cechach utworu

Sprawa parodii znaku towarowego zajmowała i dotąd zajmuje umysły badaczy. Zainteresowania te wywołane są osobliwym jej charakterem, wahaniami doktryny co do status prawnego tego zjawiska na gruncie ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz różnymi poglądami na jej dzisiejszą formę. Otwarte zagadnienie parodii znaku towarowego nabiera na znaczeniu w przypadku kumulatywnej ochrony oznaczenia o cechach utworu. Celem podjętych rozważań jest próba zidentyfikowania i wyjaśnienia wątpliwości, jakie dotyczą parodii znaku towarowego spełniającego przesłanki utworu, oraz ocena, jak rzutuje legalność korzystania z utworu dla celu parodii wyrażona expressis verbis w art. 291 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na problematykę parodii znaku towarowego. Tak wytyczona perspektywa badawcza nawiązuje do poglądów doktryny wskazujących, że pomiędzy znakiem towarowym a utworem istnieje pewna zbieżność .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX