Mikuła Paweł, Puchała Mateusz, Pakiet VAT e-commerce. Ilustracja funkcjonowania nowych przepisów

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/6/26-32
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Pakiet VAT e-commerce. Ilustracja funkcjonowania nowych przepisów

W najbliższym czasie jest planowane wejście w życie szeregu zmian w ustawie z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – stanowiących transpozycję unijnych przepisów tzw. pakietu VAT e-commerce . Państwa członkowskie UE są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania tych regulacji od 1.07.2021 r. Na dzień oddania niniejszego artykułu do publikacji projekt polskiej ustawy nowelizującej wciąż znajduje się na dość wczesnym etapie procesu legislacyjnego . Należy jednak spodziewać się, że polskie przepisy wejdą w życie w zakładanym terminie i nie będą znacząco różnić się od regulacji unijnych. Ogólne założenia pakietu były już częściowo opisywane na łamach „Przeglądu Podatkowego” . Ze względu na wysoki poziom złożoności wprowadzanych rozwiązań niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie funkcjonowania planowanych przepisów w sposób przydatny do praktycznego ich stosowania na trzech modelowych przykładach: konsumenckiej sprzedaży wysyłkowej towarów wewnątrz UE, konsumenckiej sprzedaży towarów spoza UE oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem handlowej platformy elektronicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX