Byrski Jan, Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2009/9/42-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego

O ile ogólne zagadnienia prawne dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zostały stosunkowo szeroko omówione w literaturze przedmiotu , o tyle sama problematyka sposobu implementacji poszczególnych postanowień do krajowego porządku prawnego nie doczekała się do tej pory szerszego omówienia. Wydaje się natomiast, że kwestie prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy PSD do polskiego prawa są szczególnie istotne, chociażby ze względu na obecnie prowadzone prace nad ustawą o usługach płatniczych i zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz innych ustaw, która ma implementować postanowienia dyrektywy PSD. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie zagadnień prawnych związanych z wprowadzeniem przez dyrektywę PSD regulacji odnoszących się do outsourcingu dostawców usług płatniczych, na tle obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o outsourcingu w działalności bankowej. Wynikiem analizy jest wskazanie w tym zakresie optymalnego modelu implementacji postanowień dyrektywy PSD.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX