Pawliczak Jakub, Orzekanie w wyroku rozwodowym o kontaktach z dzieckiem

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/10/43-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Orzekanie w wyroku rozwodowym o kontaktach z dzieckiem

1.Wprowadzenie

Na mocy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonanej ustawą z 6.11.2008 r. przesądzono, że do obligatoryjnej kognicji sądu rozwodowego należy wydanie rozstrzygnięcia nie tylko o władzy rodzicielskiej, lecz także o kontaktach rozwodzących się małżonków z ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. W uchwale z 5.06.2012 r. SN w składzie siedmiu sędziów orzekł, że z obowiązku zamieszczenia w sentencji wyroku rozwodowego rozstrzygnięcia o kontaktach nie zwalnia sądu ani uzgodnienie przez strony tej kwestii w porozumieniu wychowawczym, ani złożenie zgodnego wniosku o zaniechanie wydania takiego orzekania. Sąd Najwyższy podkreślił, że utrzymywanie kontaktów jest prawem i obowiązkiem zarówno rodziców, jak i dziecka. Jakkolwiek – w świetle art. 113 § 1 k.r.o. – prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom niezależnie od posiadania władzy rodzicielskiej , to jest z nią ściśle związane i służy dobru dziecka. Istotne jest zatem odpowiednie określenie kontaktów między dziećmi i ich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX