Nita-Światłowska Barbara, Orzekanie o kosztach za pomoc prawną z urzędu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.04.2020 r., SK 66/19

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/5/44-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Orzekanie o kosztach za pomoc prawną z urzędu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.04.2020 r., SK 66/19

Słowa kluczowe: koszty sądowe, pomoc prawna z urzędu, uzupełniające orzekanie o kosztach w postępowaniu karnym, wznowienie postępowania karnego, bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy, odrzucenie niekonstytucyjnego rozporządzenia

1. Artykuł 29 ust. 1 Prawa o adwokaturze oraz art. 223 ust. 1 ustawy o radcach prawnych zawierają zbieżne ze sobą uregulowania; stanowią, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Z kolei w art. 29 ust. 2 Prawa o adwokaturze oraz w art. 223 ust. 2 ustawy o radcach prawnych ustawodawca pomieścił tożsame treściowo upoważnienie dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzeń i określenia w nich, po zasięgnięciu – odpowiednio – opinii Naczelnej Rady Adwokackiej albo Krajowej Rady Radców Prawnych, szczegółowych zasad ponoszenia kosztów, o których mowa w art. 29 ust. 1 Prawa o adwokaturze oraz w art. 223 ust. 1ustawy o radcach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX