Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Domagała Marek, Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2021/1/57-62
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22.07.2020 r., K 4/19

Zobowiązania międzynarodowe oraz wynikające z prawa Unii Europejskiej co do zasady nie mogą prowadzić do naruszenia konstytucyjnej zasady lex retro non agit. Zasada praworządności wymaga od polskich organów przestrzegania zasady lex retro non agit również w stosunkach międzynarodowych i w ramach uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych.

Postępowanie przed Trybunałem w sprawie K 4/19 zostało zainicjowane wnioskami Rady Gminy Świecie nad Osą oraz Rady Gminy Kobylnica. Wnioskodawcy zakwestionowali przede wszystkim konstytucyjność art. 17 pkt 2 ustawy z 7.06.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim przewidywał on wejście w życie art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 z.u.o.ź.e. z mocą wsteczną, tj. od 1.01.2018 r. Wnioskodawcy postawili zarzut niekonstytucyjności tego przepisu z art. 2 Konstytucji , a w szczególności z wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadą nieretroaktywności prawa, oraz z art. 167Konsty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX