Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/8/57-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 25.05.2016 r. (Kp 2/15)

Prezydent RP (dalej jako wnioskodawca) wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w trybie kontroli prewencyjnej określonej w art. 122 ust. 2 Konstytucji RP o zbadanie zgodności: art. 1 pkt 6 ustawy z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (dalej jako ustawa zmieniająca), w części dodającej art. 14a ust. 2 do ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , z art. 2 i art. 64 Konstytucji RP oraz art. 1 pkt 20 lit. b ustawy zmieniającej, dodającymart. 50 ust. 4 pkt 1a do ustawy o ochronie zabytków, z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Zdaniem wnioskodawcy, cel ustawy zmieniającej, czyli ustanowienie nowej i efektywniejszej formy ochrony zabytków ruchomych – Listy Skarbów Dziedzictwa, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, znajduje uzasadnienie w art. 5, 6 i 73Konstytucji RP. Zarzuty wnioskodawcy skierowane były natomiast...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX