Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2014/11/57-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 23.07.2013 r. (P 4/11)

W skardze do sądu administracyjnego przedsiębiorca zarzucił kwestionowanej ustawie – jako zawierającej, jego zdaniem, przepisy techniczne (w rozumieniu prawa UE), a nienotyfikowanej we właściwym trybie Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) – bezskuteczność wobec podmiotów prywatnych. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wyżej przedstawiona kwestia nie jest przedmiotem pytania prawnego, zatem nie stanowiła obiektu jego analizy ani rozstrzygnięcia. Podkreślił natomiast, że ewentualna niezgodność kwestionowanej ustawy z prawem unijnym, zwłaszcza zaś niezgodność wynikająca z zaniedbań formalnoprawnych odpowiedzialnych polskich organów, nie wpływa automatycznie na ocenę zgodności treści zakwestionowanej przez pytający sąd regulacji z Konstytucją RP .

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (dalej jako WSA), postanowieniem z 8.12.2010 r. , wystąpił do TK z pytaniem prawnym, czy art. 135 ust. 2 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych jest zgodny z wyrażoną w art. 2Konstytucji RP...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX