Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2020/5/60-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Sądu Najwyższego z 12.12.2019 r., III CZP 45/19

Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w związku ze złożeniem przez K.W. i M.W. powództwa o zasądzenie od [...] Banku SA w W. części prowizji obliczonej proporcjonalnie do okresu, przez który korzystali ze środków pieniężnych kredytu, do przewidzianego w umowie okresu spłaty kredytu. Sąd I instancji uwzględnił powództwo i zasądził na rzecz powodów kwotę 15 782,74 zł. W trakcie rozpoznawania apelacji wniesionej przez pozwanego sąd II instancji powziął wątpliwości co do wykładni art. 49 ust. 1u.k.k. i w związku z tym skierował do Sądu Najwyższego zagadnienie prawne: czy prowizja za udzielenie kredytu konsumenckiego jest kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, który w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX