Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2018/4/60-64
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z 6.12.2017 r., III PK 177/16

Artykuł 251 § 1 Kodeksu pracy , będący transpozycją do krajowego porządku prawnego postanowień klauzuli 5 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony , ma zastosowanie do umów o pracę na czas określony zawieranych z pracownikiem służby cywilnej.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w sprawie zapoczątkowanej pozwem Z.K. (powódka) wniesionym przeciwko Kuratorium Oświaty w R. (pozwany) o zawarcie umowy na czas nieokreślony. Pozwany zawarł z powódką na podstawie ustawy o służbie cywilnej umowę o pracę na czas określony od 16.04.2014 r. do 15.04.2015 r. na stanowisku wizytatora. Powódka zdała egzamin kończący służbę przygotowawczą oraz uzyskała pozytywną pierwszą ocenę pracy w służbie publicznej. Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego skierował do Kuratora Oświaty w R. prośbę o zawarcie z powódką umowy na czas nieokreślony. Mimo obiektywnej możliwości zatrudnienia powódki na czas nieokreślony pozwany zawarł z nią umowę na czas określony od 16.04.2015 r. do 15.10.2015 r....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX