Domańska Monika, Hauser Agata, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2017/8/60-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok SN z 7.03.2017 r., III SK 1/15

Zasada efektywności prawa unijnego nie nakazuje państwom członkowskim przyjmowania rozwiązań skutkujących rozszerzeniem zakresu skutków wyroku sądowego uznającego postanowienia wzorca umowy za nieuczciwe na postanowienia innych wzorców umowy oraz innych przedsiębiorców.

Omawiany wyrok SN został wydany w sprawie zapoczątkowanej decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK), którą uznano, że działanie Spółdzielni Mieszkaniowej w W. (powód), szczegółowo opisane w sentencji decyzji, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, polegającą na stosowaniu postanowień wzorców umów, które to postanowienia zostały już wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 Kodeksu postępowania cywilnego , co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazał zaprzestania jej stosowania oraz nałożył na powoda karę pieniężną.

Sąd Okręgowy oddalił...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX