Domańska Monika, Hauser Agata, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2014/10/59-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała SN z 26.06.2014 r. (I KZP 14/14)

„Potrzeba” wznowienia postępowania, o której mowa w art. 540 § 3 kodeksu postępowania karnego , może dotyczyć nie tylko postępowania w sprawie, do której odnosi się rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) o naruszeniu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności , lecz także do innych postępowań karnych, w których zaistniało naruszenie postanowień Konwencji tożsame w układzie okoliczności faktycznoprawnych do stwierdzonego w orzeczeniu tego Trybunału wydanym przeciwko Polsce – teza omawianej uchwały SN.

Omawiane orzeczenie zostało wydane w wyniku wniesienia przez Pierwszego Prezesa SN wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że stwierdzona rozbieżność w wykładni art. 540 § 3k.p.k. odnosi się do tego, czy dopuszczalne jest wznowienie postępowania karnego w sprawie innej niż objęta rozstrzygnięciem ETPCz, z tym zastrzeżeniem, iż rozbieżność ta nie dotyczy tzw. wyroków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX