Mikosz Ryszard, Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących wydobywania kopalin

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2010/5-6/340-355
Autor:
Rodzaj: artykuł

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących wydobywania kopalin

I. Materia dotycząca wydobywania kopalin tylko wszak w ograniczonym zakresie objęta została kognicją Naczelnego Sądu Administracyjnego już od chwili jego reaktywowania w 1980 r. Dotyczyło to jednak w zasadzie wyłącznie problematyki szkód górniczych , będących następstwem robót górniczych, za pomocą których prowadzone było wspomniane wydobywanie. W ówcześnie obowiązującym stanie prawnym roszczenia w tym przedmiocie dochodzone były bowiem w postępowaniu administracyjnym, a właściwością Naczelnego Sądu Administracyjnego objęta została kontrola zgodności z prawem ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie tych szkód, które przybierały postać orzeczeń Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych . Zasadnicze zmiany ustrojowe, które zaowocowały znaczącym rozszerzeniem kognicji Naczelnego Sądu Administracyjnego , spowodowały, że wszystkie ostateczne decyzje podejmowane w materii dotyczącej wydobywania kopalin, podówczas regulowanej dekretem z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze , mogły być...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX