Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego - OpenLEX

Miąsik Dawid, Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2008/9/63-64
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z 2.10.2007 r., sygn. akt II CSK 289/07

Omawiane orzeczenie należy do najczęściej opisywanej w niniejszej rubryce kategorii spraw wspólnotowych, w których sądy krajowe odwołują się do dyrektyw celem ustalenia, doprecyzowania lub potwierdzenia treści norm prawa krajowego znajdujących zastosowanie w postępowaniu. Mając na względzie okoliczność, że tekst wyroku został już opublikowany, niniejsze opracowanie koncentruje się tylko na wątkach wspólnotowych.

Kontekst wspólnotowy sprawy polega na tym, że zarówno przepisy ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako uznk) dotyczące reklamy wprowadzającej w błąd, jak i przepisy ustawy z 21.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (dalej jako Pr. farm.) regulują dopuszczalność reklamy leków, implementują przepisy prawa wspólnotowego. Ponadto, jak zawsze w przypadku instytucji wprowadzenia w błąd odbiorcy, pojawia się kwestia rekonstrukcji cech modelowego konsumenta, którego poziom uwagi i percepcja determinują rozstrzygnięcie sporu.

Wyrok wydano w ramach sporu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?