Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych - nowe obowiązki spółek i ich wspólników - OpenLEX

Missala Weronika, Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych - nowe obowiązki spółek i ich wspólników

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/1/34-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych - nowe obowiązki spółek i ich wspólników

W połowie września 2020 r. został skierowany do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – dalej projekt nowelizacji – przewidujący szereg nowych instytucji, zawierający m.in. definicję spółki nieruchomościowej oraz określający liczne obowiązki takiej spółki i jej wspólników, mające wejść w życie już od 1.01.2021 r. Ustawa została uchwalona na przedłużanym dwukrotnie posiedzeniu Sejmu 28.11.2020 r., tego samego dnia podpisana przez Prezydenta i opublikowana 30.11.2020 r. Do końca procesu legislacyjnego nie było wiadomo, czy uda się dochować minimalnego 30-dniowego vacatio legis, które zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powinno być przewidziane dla przepisów podatkowych w zakresie podatków rozliczanych rocznie. Warto nadmienić, że w toku prac nad ustawą pojawiały się głosy, że proponowane rozwiązania są zbyt restrykcyjne, wymagające, kosztowne i w wielu przypadkach mogą okazać się niemożliwe do zrealizowania. W niniejszym artykule autorka omawia nowe regulacje, ich genezę, kontekst międzynarodowy oraz wskazywane m.in. w toku konsultacji publicznych problemy praktyczne, które mogą pojawić się podczas stosowania nowych rozwiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX