Artykuły
Opublikowano: PP 2018/12/10-11
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie VAT dotacji otrzymanych przez gminę

Jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizowanymi inwestycjami coraz częściej otrzymują określonego rodzaju środki finansowe w postaci dotacji czy świadczeń celowych z budżetu państwa lub funduszy celowych. Tak otrzymane środki finansowe są przeznaczane na realizację zadań publicznych, którą często nie tylko ułatwiają, ale wręcz umożliwiają. Nie należy jednak zapominać, że otrzymanie takich środków może spowodować powstanie określonych konsekwencji podatkowoprawnych. Skutkuje to bowiem obniżeniem kosztów realizacji całości inwestycji, do których pokrycia – gdyby nie przyznanie dotacji – byłyby zobowiązane podmioty realizujące określoną inwestycję lub jej faktyczni beneficjenci.

Na gruncie przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – to, w jaki sposób zostanie zakwalifikowany przedmiotowy rodzaj pomocy finansowej i czy będzie on podlegał opodatkowaniu, należy rozpatrywać indywidualnie, oceniając całokształt okoliczności, jakie towarzyszą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?